je komplexní duševní onemocnění charakterizované nestabilními moods, behavior, and relationships. Bylo popsáno poprvé ve 30. letech 20. století, ale podrobněji bylo definováno až v 70. letech díky práci psychiatra Otto Kernberga. Diagnóza BPD je zahrnuta v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch (DSM-5) a je známá svou emocionální nestabilitou, intenzivními mezičlověckými vztahy a poruchami sebeobrazu.

Hlavní rysy BPD:

  1. Emocionální nestabilita: Lidé s BPD často zkušení prudké změny nálad, které mohou trvat několik hodin až dní. Tyto nálady mohou zahrnovat intenzivní periodu štěstí, podrážděnosti, úzkosti nebo hněvu.

  2. Nestabilní vztahy: Lidé s BPD obvykle procházejí rychlými změnami ve vnímání ostatních, kde někoho mohou idealizovat jednu chvíli a následně ho zavrhnout nebo znevažovat. Toto často vede k vzorcům nestabilních a bouřlivých vztahů.

  3. Poruchy identity: Častým rysem BPD je nejistá nebo nestabilní sebeidentita nebo pocit sebe sama. Lidé s BPD mohou mít obtíže s udržením stálého smyslu pro svou osobnost nebo cíle v životě.

  4. Impulzivita: Impulzivní chování, které může být potenciálně sebepoškozující, je běžné u lidí s BPD. To může zahrnovat hazardní chování, přejídání, zneužívání návykových látek, nezodpovědné výdaje peněz, nebo rychlé vstupování do sexuálních vztahů.

  5. Sebevražedné chování a sebepoškozování: Hrozby sebevraždou, pokusy o sebevraždu a sebepoškozování jsou vážně a často se vyskytující problémy u lidí s BPD.

  6. Chronické pocity prázdnoty a ztráty smyslu: Lidé s BPD mohou často pociťovat pocit prázdnoty nebo nedostatku smyslu.

  7. Nepřiměřený, intenzivní hněv: Neschopnost řádně kontrolovat hněv může vést k častým výbuchům hněvu, dlouhodobé zlosti, nebo fyzickým konfrontacím.

  8. Paranoidní myšlenky a disociativní symptomy: Za určitých okolností mohou lidé s BPD zkušet paranoidní myšlenky nebo dočasně ztrácet kontakt s realitou (disociace).

Léčba BPD

Léčba BPD obvykle zahrnuje kombinaci psychoterapie, farmakoterapie a podpůrných terapií. Nejúčinnější formou psychoterapie pro BPD je často považována dialekticko-behaviorální terapie (DBT), která se zaměřuje na výuku dovedností pro zvládání emocí, zlepšení mezilidských dovedností, snížení impulzivního chování a zvyšování psychologické flexibility. Další terapeutické přístupy mohou zahrnovat schématickou terapii, mentálně založenou terapii a psychodynamickou terapii.