EMDR je terapeutická metoda, která byla původně vyvinuta psycholožkou Francine Shapiro v roce 1987. Tato technika je určena k zpracování a integraci traumatických vzpomínek a je široce uznávána pro svou účinnost při léčbě posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a jiných emocionálních potíží. EMDR je založeno na předpokladu, že specifické oční pohyby mohou snížit intenzitu emocionálně nabitých vzpomínek na traumatické události.

Jak EMDR funguje

EMDR terapie zahrnuje osm fází, během kterých terapeut vede klienta krok za krokem procesem zpracování traumatu:

 1. Historie a plánování: Terapeut se seznamuje s historií klienta a identifikuje cílové vzpomínky pro terapii.
 2. Příprava: Klient je seznámen s procesem EMDR a učí se technikám zvládání stresu.
 3. Posouzení: Vybraná traumatická vzpomínka je aktivována spolu s přidruženými obrazy, myšlenkami, emocemi a tělesnými pocitami.
 4. Desenzitizace: Klient se soustředí na traumatickou vzpomínku zatímco terapeut provádí řízené oční pohyby. Tyto pohyby jsou klíčovou součástí procesu a mají za cíl zmírnit emoční reakci spojenou s traumatem.
 5. Instalace: Posiluje se pozitivní věření, které klient cítí, že je pravdivé ve vztahu k traumatické události.
 6. Kontrola těla: Klient se zaměřuje na tělesné pocity a terapeut pomáhá zpracovat jakékoli zbytkové tělesné stresy.
 7. Uzavření: Bez ohledu na to, zda byla vzpomínka plně zpracována nebo ne, sezení končí a klient je přiveden zpět do klidového stavu.
 8. Přehodnocení: Na začátku následujícího sezení se hodnotí pokrok a rozhoduje se o dalších krocích.

 

Podrobnosti o terapii EMDR

1. Identifikace cílových vzpomínek

Cílové vzpomínky jsou identifikovány během počátečních fází terapie, kdy terapeut provádí důkladný pohovor s klientem o jeho historii a specifických problémech. Terapeut a klient společně identifikují specifické traumatické události nebo stresující vzpomínky, které jsou zdrojem současných potíží klienta. Tyto vzpomínky jsou pak prioritizovány na základě jejich intenzity a vlivu na klientovo aktuální fungování.

 

2. Techniky zvládání stresu

Před samotnou terapií EMDR se klient učí různým technikám zvládání stresu a relaxace, aby mohl efektivněji řídit úzkost nebo jiné nepříjemné emoce, které mohou během terapie vzniknout. Tyto techniky mohou zahrnovat hluboké dýchání, pozitivní vizualizaci, uvolnění svalů, nebo mindfulness meditaci. Tato příprava pomáhá klientovi cítit se v bezpečí a pod kontrolou během následujících fází terapie.

 

3. Zaměření na traumatickou vzpomínku a oční pohyby

Když se klient soustředí na specifickou traumatickou vzpomínku, terapeut ho instruuje, aby vykonal určité pohyby očí. Terapeut může například pohybovat prstem před obličejem klienta z jedné strany na druhou a klient sleduje tento pohyb očima. Alternativně mohou být použity také zvuky nebo dotyky. Tyto externí stimuly pomáhají mozkovým procesům zpracovat vzpomínky a snižovat s nimi spojené emoční reakce.

Délka cvičení s očními pohyby v rámci EMDR terapie se může lišit v závislosti na konkrétní seanci a individuálních potřebách klienta. Během jedné seance EMDR terapie může terapeut provést několik krátkých sérií očních pohybů, kdy každá série trvá zhruba 15-30 sekund. Terapeut může tuto délku přizpůsobit v závislosti na reakci klienta a na tom, jak klient zpracovává traumatické vzpomínky.

Během sezení se tyto série očních pohybů opakují, což umožňuje klientovi postupně zpracovávat a snižovat intenzitu emocionálních reakcí spojených s traumatickými vzpomínkami. Celkově může jedno sezení EMDR trvat obvykle mezi 60 a 90 minutami, a během tohoto času se mohou oční pohyby nebo jiné formy bilaterální stimulace (jako jsou zvuky nebo dotyky) opakovat v několika blocích.

 

4. Posilování pozitivní víry

Jakmile je intenzita negativních emocí spojených s traumatickou vzpomínkou snížena, terapeut pomáhá klientovi vyvinout a posílit pozitivní věření o sobě vzhledem k této vzpomínce. Například, pokud klient cítil bezmocnost nebo strach, může se zaměřit na posílení víry v osobní sílu nebo schopnost chránit sebe.

5. Zpracování zbytkových tělových stresů

Poté, co je emocionální náboj vzpomínky pomocí EMDR technik účinně zredukován, je důležité zaměřit se na tělesnou složku zážitku. Traumatické vzpomínky jsou často ukládány nejen v našich emocích, ale i v tělesných senzacích, jako jsou napětí, bolest nebo obecný diskomfort. Tyto tělesné projevy mohou přetrvávat i po emocionálním zpracování a vyžadují další pozornost.

Proces zpracování tělesných stresů:

 1. Identifikace tělesných pocitů: Klient je vyzván, aby se zaměřil na jakékoli tělesné pocity, které jsou spojené s traumatickou vzpomínkou. Toto může zahrnovat napětí v určitých částech těla, pocit těžkosti, bolesti nebo jakékoli jiné nepříjemné senzace.

 2. Vnímání a popis: Klient popisuje tyto pocity svému terapeutovi - kde přesně je cítí, jak intenzivní jsou a jaké mají charakteristiky. Tento krok pomáhá zvýšit uvědomění si tělesných projevů traumatu.

 3. Použití bilaterální stimulace: V průběhu terapie EMDR terapeut používá speciální techniku zvanou bilaterální stimulace. To může zahrnovat jemné směrování klientových očních pohybů, aplikaci zvuků v alternujících se stranách nebo jemné doteky. Klient se během toho zaměřuje na jakékoliv tělesné pocity, které může cítit v souvislosti s pamětí na traumatické události. Cílem těchto aktivit je pomoci uvolnit jakékoli napětí v těle a podpořit mozek v procesu zpracování a integrace fyzických projevů spojených s traumatickými vzpomínkami. Tímto způsobem terapie pomáhá tělu i mysli lépe se vyrovnat s minulými zážitky.

 4. Transformace a uvolnění: Během tohoto procesu mohou klienti často zažívat postupné uvolnění tělesného napětí. Terapeut může vést klienta k zaměření se na pocit uvolnění nebo pohody, který může nastat, když je tělesný stres uvolněn.

 5. Zpětná vazba a přizpůsobení: Po každé sérii bilaterální stimulace terapeut vyhodnotí s klientem změny v tělesných pocitech a případně upraví postup. Tento cyklus pokračuje, dokud klient nezažije významné snížení nebo úplné vyřešení tělesného diskomfortu.

Zpracování zbytkových tělových stresů je klíčové pro komplexní zotavení z traumatu, protože tělo a mysl jsou úzce propojené. EMDR poskytuje efektivní metodu pro integraci a léčbu obou těchto aspektů traumatického zážitku.

6. Hodnocení pokroku

Pokrok je hodnocen na začátku každého sezení, kde terapeut zkoumá změny v klientově pohodě, symptomech a schopnosti zvládat každodenní situace. Hodnocení může zahrnovat i opakované použití některého ze sebehodnotících nástrojů, aby se kvantifikovaly změny v klientově psychickém stavu.

EMDR je vysoce individualizovaná metoda a přesné postupy se mohou lišit v závislosti na konkrétním klientovi a jeho potřebách. Tato metoda vyžaduje speciální výcvik, a proto by měla být prováděna pouze kvalifikovanými terapeuty.

 

Vědecký základ

Základní princip, na kterém EMDR stojí, vychází z pozorování, že oční pohyby mohou napomoci přirozenému zpracování vzpomínek během spánku, zejména v REM fázi. Tato metoda je založena na předpokladu, že stejně jako tělo má schopnost se hojit, má i mysl schopnost se uzdravit, pokud jsou jí poskytnuty správné podmínky.

 

Výhody EMDR

EMDR je oceněna pro svou schopnost rychle zmírnit psychologický stres a je považována za méně invazivní než některé jiné terapeutické techniky, protože nevyžaduje podrobné popisování traumatu. Je zvláště užitečná pro lidi, kteří mají obtíže hovořit o svých traumatických zkušenostech.

 

EMDR se stala populární a efektivní metodou v oblasti psychoterapie, obzvláště v léčbě Posttraumatická stresová porucha (PTSD), ale i dalších poruch jako jsou úzkost, deprese a fobie. Díky svému zvláštnímu přístupu a rychlým výsledkům si získala uznání jak mezi terapeuty, tak klienty po celém světě.