Relational Frame Theory (RFT) je teoretický rámec v oblasti behaviorální psychologie, který se zaměřuje na vysvětlení lidského jazyka a kognice skrze teorii relačního učení. RFT byla vyvinuta Stevenem C. Haynesem, Dermotem Barnes-Holmesem a Bryanem Rochem a je založena na filozofii funkcionalismu a experimentální analýze chování. Tento přístup představuje rozšíření tradičních behaviorálních teorií, které se zaměřují primárně na přímou interakci mezi stimuly a odpověďmi, a nabízí hlubší vhled do komplexních lidských jazykových a kognitivních schopností.

Základní Principy RFT

Relační rámování: RFT předpokládá, že schopnost učit se relacím mezi objekty nebo událostmi (například větší než, opačné, příčina) a poté aplikovat tyto relace na nové situace je základní lidská schopnost. Tento proces je nazýván "relačním rámováním". RFT zkoumá, jak se lidé učí těmto relacím skrze interakci s prostředím a jak tento proces ovlivňuje chování.

Arbitrární aplikovatelnost: Na rozdíl od přímého podmiňování, kde reakce na stimul závisí na historii přímého posílení, RFT zastává, že relační rámování je arbitrární. To znamená, že relace mezi stimuly mohou být založeny na sociálních dohodách a učení, ne na přirozených vlastnostech objektů.

Transformace funkce: Klíčovým aspektem RFT je koncept transformace funkce. Tento koncept předpokládá, že skrze relační rámování může dojít k změně v tom, jak člověk reaguje na stimul, na základě relací, které tento stimul zaujímá vůči jiným stimulům. Například, pokud je jedna zkušenost považována za podobnou jiné zkušenosti, která měla silnou emoční odezvu, může tato nová zkušenost vyvolat podobnou odezvu.

Aplikace RFT

RFT má široké uplatnění ve vzdělávání, terapii a výzkumu. Ve vzdělávání může RFT pomoci lépe strukturovat učební prostředí tak, aby podporovalo efektivní učení relací mezi koncepty. V terapii je RFT základem pro terapeutické přístupy jako je Acceptance and Commitment Therapy (ACT), která používá RFT k pomoci klientům rozvíjet flexibilitu v myšlení a jednání skrze různé psychologické tréninky. Ve výzkumu poskytuje RFT rámec pro zkoumání komplexních aspektů lidského chování, které nejsou snadno vysvětlitelné prostřednictvím tradičních behaviorálních modelů.

Relational Frame Theory tak nabízí hluboký a flexibilní přístup k pochopení jazyka a kognice, který rozšiřuje tradiční behaviorální analýzy a poskytuje nástroje pro zlepšení lidského fungování ve složitém světě.