Sebevědomí je celkové hodnocení a vnímání vlastního já, zahrnující jak pocit vlastní hodnoty, tak úctu k sobě samému. Sebevědomí odráží, jak jedinec hodnotí svou vlastní hodnotu a důležitost, a zahrnuje jak pozitivní, tak negativní názory na sebe sama. Vysoké sebevědomí je spojeno s pozitivním sebehodnocením, přijetím vlastních silných i slabých stránek a schopností být spokojený se sebou samým. Naopak nízké sebevědomí může zahrnovat pocity nedostatečnosti, nedůvěry ve vlastní schopnosti a nízké sebehodnocení. Sebevědomí je ovlivněno řadou faktorů, včetně výchovy, osobních zkušeností, sociálního srovnávání a vnímání podpory a přijetí od ostatních.