Beckova stupnice pro hodnocení deprese (BDI) je jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších nástrojů pro měření závažnosti deprese. Tento nástroj byl původně vyvinut psychologem Aaronem T. Beckem a jeho kolegy v roce 1961, a od té doby prošel několika revizemi k vylepšení jeho spolehlivosti a platnosti. Beckova stupnice pro hodnocení deprese-II (BDI-II), která je aktuálnější verzí, byla představen v roce 1996. BDI je široce používán k posouzení přítomnosti a závažnosti depresivních symptomů. Tato stupnice je rozšířená mezi zdravotními odborníky a je aplikována v klinických, výzkumných a léčebných kontextech pro diagnostiku a monitorování deprese u dospělých a starších adolescentů.

Struktura BDI

BDI-II se skládá z 21 položek, které se týkají různých symptomů a projevů deprese, jako jsou smutek, pesimismus, pocit selhání, ztráta potěšení, pocity viny, pocity trestu, sebevražedné myšlenky, ztráta zájmu o sex, únava a změny spánkových nebo stravovacích návyků. Každá položka má sadu čtyř možných odpovědí, které jsou ohodnoceny body od 0 do 3 podle závažnosti symptomu.

Struktura otázek

BDI-II obsahuje 21 položek, které se týkají různých aspektů deprese, včetně emocionálních, kognitivních, motivačních, fyziologických a somatických symptomů. Každá položka inventáře má několik výroků, které se stupňují podle závažnosti příznaků specifického aspektu deprese.

 

Příklady typů otázek

Ačkoliv nemohu poskytnout přesný text, mohu uvést obecné příklady témat otázek, které byste mohli najít v BDI-II:

 1. Smutné nálady - otázky týkající se pocitů smutku nebo beznaděje.
 2. Pesimismus - otázky zkoumající očekávání neúspěchu nebo pesimismus ohledně budoucnosti.
 3. Sebevražedné myšlenky - otázky o myšlenkách na sebepoškození nebo sebevraždu.
 4. Ztráta zájmu - otázky zkoumající ztrátu zájmu o běžné činnosti nebo radosti.
 5. Únava - otázky zaměřené na úroveň energie a pocitů únavy.
 6. Sebehodnocení - otázky týkající se sebeúcty nebo pocitů vlastní hodnoty.
 7. Schopnost soustředění - otázky týkající se potíží s koncentrací nebo rozhodováním.

 

Možnosti odpovědí

Každá otázka má typicky čtyři možné odpovědi, které jsou ohodnoceny body od 0 do 3. Body představují závažnost symptomu, přičemž vyšší skóre indikuje vyšší závažnost.

Použití výsledků

Celkové skóre z BDI-II může lékaři nebo terapeutovi poskytnout užitečné informace o závažnosti deprese u jedince a pomoci ve výběru vhodné léčby. Vždy je však důležité, aby se skóre z BDI-II používalo společně s komplexním klinickým hodnocením.

Pokud máte zájem o použití BDI-II, měli byste kontaktovat klinického psychologa nebo jiného zdravotnického profesionála, který má oprávnění tento systém používat a umí správně interpretovat jeho výsledky.

 

Jak se používá BDI

Respondenti vyplňují inventář tím, že zvolí výrok, který nejlépe popisuje jejich pocity během posledních dvou týdnů, včetně dne vyplňování. Celkové skóre se poté vypočítá součtem bodů ze všech odpovědí. Skóre může naznačovat míru deprese:

 • 0-13: minimální deprese
 • 14-19: mírná deprese
 • 20-28: středně těžká deprese
 • 29-63: těžká deprese

 

Význam a použití BDI

BDI-II je ceněn pro jeho schopnost poskytnout rychlý a efektivní údaj o závažnosti deprese, což může být užitečné pro screening ve zdravotnických zařízeních, sledování změn během léčby a výzkumné účely. Není však náhradou za plnohodnotné psychiatrické vyšetření a měl by být používán spolu s jinými diagnostickými nástroji a klinickým hodnocením.

 

Proaktivní Přístup k Vašemu Duševnímu Zdraví

Pokud používáte Beckův depresivní inventář (BDI) nebo jakýkoli jiný sebeohodnocovací nástroj pro deprese, je zásadní pochopit, že tyto nástroje mají svá omezení. Výsledky těchto testů mohou být užitečným prvním krokem k pochopení vašeho emocionálního stavu, ale nikdy by neměly být použity jako jediný základ pro diagnostiku nebo léčební rozhodnutí.

Pokud vaše skóre z BDI ukazuje vysokou úroveň deprese, je důležité, abyste jednali rychle a konstruktivně. Považujte tento výsledek za důvod k vyhledání odborné pomoci: promluvte si se svým lékařem, psychologem, nebo jiným zdravotnickým profesionálem, aby bylo možné provést důkladné vyšetření a zvážit vhodné možnosti léčby.

Nečínejte sami a nezlehčujte signály, které vám vaše tělo a mysl posílají. Duševní zdraví je klíčové pro celkovou pohodu a kvalitu života, a zaslouží si stejnou pozornost a péči, jako jakýkoli jiný aspekt vašeho zdraví. Pamatujte, že vyhledáním odborné pomoci můžete udělat významný krok k návratu k plnohodnotnému životu.