Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je chronická duševní porucha charakterizovaná přítomností obsesí (vtíravých a nežádoucích myšlenek, představ nebo impulzů) a kompulzí (opakovaných chování nebo mentálních aktů, které jedinec cítí nutkání vykonávat). Tyto symptomy mohou výrazně ovlivnit každodenní život a funkčnost jedince.

Klíčové charakteristiky OCD:

 1. Obsese:

  • Nežádoucí, vtíravé myšlenky, představy nebo impulzy, které způsobují intenzivní úzkost nebo nepohodlí.
  • Obsese často zahrnují strach z kontaminace, potřebu symetrie, agresivní nebo sexuální myšlenky a obavy z ublížení sobě nebo ostatním.
 2. Kompulze:

  • Opakované chování nebo mentální akty, které jedinec cítí nutkání vykonávat jako reakci na obsese nebo podle pravidel, která musí být dodržena.
  • Kompulze mohou zahrnovat mytí rukou, kontrolování, počítání, opakování slov nebo frází, organizování předmětů do určitého řádu nebo provádění mentálních rituálů.
 3. Úzkost a narušení života:

  • OCD způsobuje výraznou úzkost a stres, které mohou narušovat běžné denní aktivity, pracovní výkon, školní výsledky a mezilidské vztahy.
  • Lidé s OCD často vědí, že jejich myšlenky a chování jsou iracionální, ale cítí se bezmocní je ovládat.

Příčiny OCD:

 • Genetické faktory: OCD může mít dědičnou složku a častěji se vyskytuje v rodinách s anamnézou této poruchy.
 • Biologické faktory: Abnormální funkce mozkových okruhů a nerovnováha neurotransmiterů, jako je serotonin, mohou hrát roli ve vývoji OCD.
 • Psychologické faktory: Stresující životní události, trauma nebo maladaptivní myšlenkové vzorce mohou přispět k rozvoji OCD.

Léčba OCD:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Hlavní terapeutický přístup pro OCD, který zahrnuje techniku zvanou expoziční a responzní prevence (ERP), při které je jedinec postupně vystavován svým obsesím, aniž by následně vykonával kompulze.
 • Medikace: Antidepresiva, zejména selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), mohou pomoci zmírnit symptomy OCD.
 • Podpora a edukace: Informování pacienta a jeho rodiny o povaze OCD a možnostech léčby je klíčové pro úspěšné zvládání poruchy.

Obsedantně-kompulzivní porucha je komplexní a často vyžaduje kombinaci různých terapeutických přístupů. S odpovídající léčbou mohou jedinci s OCD dosáhnout významného zlepšení kvality života.