Copingové strategie jsou metody zvládání potíží nebo techniky, které jednotlivci používají ke zvládání stresu, nepříjemných emocí nebo obtížných situací. Termín „coping“ pochází z anglického slova „cope“, což znamená zvládat nebo vypořádat se. V psychologii se tyto strategie staly základním konceptem v teoriích o stresu a adaptaci a jsou považovány za klíčové pro udržení psychického zdraví a pohody.

 

Historie a vývoj

Koncept copingových strategií byl rozvinut v 60. a 70. letech 20. století v rámci širšího výzkumu stresu a jeho vlivu na psychiku. Významní vědci jako Richard Lazarus a Susan Folkman definují coping jako proces, skrze který jednotlivci řeší vnější a vnitřní požadavky, které jsou vnímány jako zatěžující nebo přesahující zdroje jedince.

 

Typy Copingových Strategií

Copingové strategie se obecně dělí na dvě hlavní kategorie: problémově orientovanou a emočně orientovanou strategii.

 1. Problémově orientovaná strategie:

  • Zaměřuje se na řešení nebo změnu zdroje stresu.
  • Příklady zahrnují plánování, získávání informací, řešení problémů nebo vyhledávání pomoci.
  • Je efektivní ve situacích, kdy má jedinec kontrolu nad stresory.
 2. Emočně orientovaná strategie:

  • Zaměřuje se na zvládání emocí vyvolaných stresovou situací.
  • Příklady zahrnují popírání, vyhýbání se, sebeutěšování, hledání emocionální podpory nebo vyjádření emocí.
  • Často používán ve situacích, které nelze změnit nebo ovlivnit.

 

Zaměřena na řešení problémů

Tento typ copingové strategie je zaměřen na aktivní řešení problému, který způsobuje stres. Cílem je změnit situaci tak, aby již nebyla stresující, nebo se naučit, jak situaci efektivněji zvládat. Je to proaktivní přístup, který se snaží přímo ovlivnit zdroj stresu.

Příklady problémově orientovaného copingu zahrnují:

 • Plánování: Vytvoření podrobného plánu kroku za krokem, jak řešit a zvládnout stresující situaci.
 • Získávání informací: Hledání informací, které mohou pomoci porozumět situaci lépe a najít efektivní způsoby řešení.
 • Řešení problémů: Systematické myšlení o různých řešeních problému a výběr nejlepší možné akce.
 • Vyjednávání: Hledání kompromisů nebo alternativních řešení v interpersonálních konfliktech.
 • Vyžádání si pomoci: Požádání o radu, podporu nebo pomoc od ostatních, včetně profesionálů nebo blízkých.

 

Zaměřena na emoce

Na rozdíl od problémově orientovaného copingu, emočně orientovaný coping se zaměřuje na zvládání emocí, které vyvolává stresující situace. Tato strategie je užitečná v situacích, kde jedinec nemá kontrolu nad zdrojem stresu nebo nemůže situaci změnit.

Příklady emočně orientovaného copingu zahrnují:

 • Popírání: Odmítnutí akceptovat realitu situace jako způsob, jak si dočasně ulevit od emocionální bolesti.
 • Vyhnout se: Záměrné vyhýbání se situaci nebo myšlenkám, které vyvolávají stres.
 • Sebeutěšování: Použití aktivit nebo myšlenek, které působí uklidňující a poskytují útěchu.
 • Hledání emocionální podpory: Mluvení s přáteli, rodinou nebo terapeuty o svých pocitech.
 • Vyjádření emocí: Otevřené vyjadřování pocitů, ať už skrze umění, psaní, nebo v osobních rozhovorech.

 

Efektivita a Vhodnost Copingových Strategií

Efektivita copingových strategií závisí na kontextu a individuálních potřebách. Zatímco problémově orientovaný coping je obvykle efektivnější ve situacích, které lze ovlivnit nebo změnit, emočně orientovaný coping může být užitečnější, když čelíme situacím, které nemůžeme kontrolovat. Správná volba copingové strategie a schopnost přizpůsobit se různým situacím jsou klíčové pro účinné zvládání stresu a udržení psychického zdraví.

 

Jak se používají copingové strategie

Copingové strategie mohou být aplikovány v různých životních situacích, od každodenních stresorů po vážné životní krize. Používání efektivních copingových strategií pomáhá jedincům zvládat stres, adaptovat se na změny, a obnovit rovnováhu ve svém životě. V praxi mohou být tyto strategie používány samostatně nebo pod vedením terapeuta, který může pomoci klientovi rozpoznat a využívat efektivní metody zvládání specifických situací.

Význam ve zdraví a terapii

V psychoterapii jsou copingové strategie často zkoumány a rozvíjeny jako součást léčebného plánu, zejména v terapiích zaměřených na zvládání úzkosti, deprese, stresu a traumatu. Terapeuti mohou pomoci klientům identifikovat neefektivní nebo škodlivé copingové strategie (jako je zneužívání alkoholu nebo drog) a nahradit je zdravějšími alternativami.

Copingové strategie jsou tedy nezbytným nástrojem pro efektivní zvládání životních výzev a udržení mentálního zdraví a pohody.