CBT, neboli kognitivně-behaviorální terapie, je formou psychotherapie, která se zaměřuje na zkoumání vztahů mezi myšlenkami, emocemi a chováním. Byla vyvinuta v 1960s americkým psychiatrem Aaronem T. Beckem a od té doby se stala jednou z nejefektivnějších a nejčastěji používaných forem terapie pro řadu psychických problémů, včetně deprese, úzkostných poruch, posttraumatické stresové poruchy, a mnoha dalších.

Základní Principy CBT

 1. Vztah mezi myšlenkami, emocemi a chováním: CBT vychází z předpokladu, že naše myšlenky ovlivňují naše pocity a chování a ne naopak. Terapie se soustředí na identifikaci a změnu negativních nebo zkreslených myšlenek (kognitivních zkreslení), které mohou vést k emocionálním problémům.

 2. Problematika zde a teď: Na rozdíl od některých dalších terapeutických přístupů, které se mohou zaměřit na prozkoumání příčin psychických problémů v dětství nebo dávné minulosti, CBT se soustředí na řešení problémů, které jedinci čelí v současnosti.

 3. Strukturovaný přístup: CBT je typicky velmi strukturovaná. Terapeut a klient společně formulují cíle terapie a používají konkrétní techniky na každé sezení. Klienti mohou dostávat domácí úkoly, které jim pomáhají praktikovat dovednosti získané v terapii.

 4. Aktivní participace klienta: Úspěch CBT silně závisí na aktivní účasti klienta, včetně pravidelného domácího cvičení. Klienti se učí, jak aplikovat techniky naučené v terapii, aby mohli efektivně řešit budoucí výzvy.

 

Techniky používané v CBT

 • Kognitivní restrukturalizace: Terapeut pomáhá klientovi identifikovat a vyzvat negativní myšlenky a přesvědčení a nahradit je realističtějšími a pozitivnějšími.
 • Expozice: Používá se zejména u úzkostných poruch a zahrnuje postupné a kontrolované vystavení situaci nebo objektu strachu, což umožňuje klientovi překonat svůj strach.
 • Zvládání stresu: Naučení technik jako hluboké dýchání, progresivní svalová relaxace a mindfulness meditace, které mohou pomoci snižovat úzkost a stres.
 • Řešení problémů: Výuka efektivních strategií pro identifikaci a řešení problémů, které mohou přispívat k psychickým problémům klienta.

 

Efektivita CBT

CBT byla prokázána jako jedna z nejúčinnějších forem terapie pro širokou škálu psychických poruch a je často doporučována jako první linie léčby pro mnoho stavů, včetně deprese a úzkosti. Kvůli své efektivitě a strukturované povaze je také široce přijímána 

ve veřejných zdravotnických systémech a je často pokrývána zdravotními pojišťovnami díky své prokázané účinnosti.

 

Výhody CBT

 1. Krátší doba trvání terapie: Na rozdíl od některých tradičních psychoanalytických terapií, které mohou trvat roky, CBT obvykle trvá mezi 5 až 20 sezeními. Toto je zvláště výhodné pro lidi, kteří hledají rychlé řešení svých psychických problémů.

 2. Empiricky podložená metoda: Existuje rozsáhlý výzkum, který podporuje efektivitu CBT ve zlepšování psychického zdraví, zejména u konkrétních poruch, jako jsou deprese, úzkostné poruchy, poruchy stravování a substance abuse.

 3. Dovednosti pro celoživotní použití: CBT naučí klienty dovednosti, které mohou používat po celý život, což pomáhá předcházet relapsům a zvládat nové výzvy.

 

Nevýhody CBT

 1. Méně zaměřená na minulost: CBT se zaměřuje na problémy a jejich řešení zde a nyní, což může být pro některé klienty omezující, pokud chtějí prozkoumat a vyřešit hlubší emocionální problémy z minulosti.

 2. Vyžaduje aktivní účast: Úspěch CBT závisí na aktivní účasti a angažovanosti klienta, což může být náročné pro osoby s nízkou motivací nebo pro ty, kteří se cítí příliš přemoženi svými psychickými problémy.

 3. Není vhodná pro všechny typy problémů: Ačkoliv je CBT velmi účinná pro mnohé psychické poruchy, může být méně účinná u složitějších psychotických poruch nebo u lidí, kteří potřebují hlubší emoční nebo vztahovou práci.

CBT je tedy výkonný a flexibilní terapeutický nástroj, který může poskytnout efektivní pomoc široké škále lidí s psychickými problémy. Přestože má své omezení, její široké přijetí a klinická účinnost ji činí jedním z hlavních nástrojů v moderní psychoterapeutické praxi.

 

Tady je typický průběh sezení CBT:

1. Shrnutí a hodnocení předchozího sezení

Sezení často začíná krátkým shrnutím toho, co bylo probíráno v předchozích sezeních, a zhodnocením domácích úkolů nebo aktivit, které měl klient za úkol provést. Tato část pomáhá terapeutovi a klientovi posoudit pokrok a identifikovat oblasti, které ještě potřebují zlepšení.

2. Stanovení agendy pro aktuální sezení

Po shrnutí se stanoví agenda pro současné sezení. Klient a terapeut společně rozhodnou, jaké problémy nebo témata budou v průběhu sezení prioritizovány. Toto pomáhá udržet sezení zaměřené a efektivní.

3. Práce na konkrétních problémech

Většina sezení je věnována práci na specifických problémech, které klient zažívá. Tato část může zahrnovat techniky jako:

 • Kognitivní restrukturalizace: Kde terapeut pomáhá klientovi identifikovat a vyzvat negativní nebo zkreslené myšlenky a nahradit je realističtějšími a funkčnějšími.
 • Expoziční terapie: Pokud je klient léčen z úzkostných poruch, může být vyzván, aby se postupně a kontrolovaně vystavil situacím, které vyvolávají úzkost.
 • Zvládání problémů: Terapeut může pracovat s klientem na vývoji efektivnějších způsobů řešení problémů.

4. Vyučování a nácvik dovedností

CBT často zahrnuje vyučování nových dovedností, které klienti mohou používat k lepší regulaci svého chování a emocí. To může zahrnovat dovednosti zvládání stresu, interpersonální dovednosti, asertivitu a další.

5. Domácí úkoly a plánování

Na konci sezení terapeut obvykle dává klientovi domácí úkol, který může zahrnovat zapisování myšlenek a emocí, praktikování dovedností naučených během sezení nebo dokončení konkrétních úkolů, které pomohou klientovi pokračovat v terapeutickém procesu mezi sezeními.

6. Závěrečné hodnocení a zpětná vazba

Sezení končí diskusí o tom, jak se klient cítil během sezení, jaké případné obtíže se objevily, a co bylo pro něj nejužitečnější. Tato zpětná vazba pomáhá terapeutovi přizpůsobit přístup tak, aby byl co nejvíce v souladu s potřebami klienta.

Každé sezení CBT je cílené a měřitelné, což klientovi umožňuje vidět jasný pokrok a rozvíjet se směrem k dosažení svých terapeutických cílů.